Dags för årsstämma

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA
Plats: Dalslands Folkhögskola, biblioteket
Tid: 31 maj 2022, kl.19,00.

Ärenden

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
 3. Val av två justeringspersoner.
 4. Godkännande av röstlängden
 5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
 6. Fastställande av dagordningen.
 7. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen.
 8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition
  av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
 10. Budget 2022.
 11. Medlemsavgift och andra avgifter
 12. Beslut om återbetalning av kapitalinsats, förslag 500kr
  13 Beslut om arvode för styrelse och revisorer.
 13. Val av styrelseledamöter.
 14. Val av ordförande.
 15. Val av revisorer och revisorssuppleant.
 16. Beslut om stadgeändring, enligt utsänt förslag. Stadgeändringar beslutas av stämman
  med 2/3 majoritet
 17. Val av valberedning, lägst två och högst 5 personer, varav en
  sammankallande.
 18. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens
  stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet.
 19. Stämmans avslutande.
  Föreningen bjuder på fika!
  Vi vill uppmärksamma Er på att det finns möjlighet att deltaga på stämman via fullmakt.
  Fullmakt hittar ni på hemsidan vastrafargelandafiber.se

  Välkomna

  Styrelsen
  Västra Färgelanda Fiber ek. Förening